3 ขั้นตอนง่ายๆ กับ ETHAIVISA

Ethaivisa ให้บริการ รับทำใบอนุญาติทำงานในไทย (Work Permit) บริการต่ออายุวีซ่าทำงานในประเทศไทย , รับทำวีซ่าทำงาน (Non-B) , บริการต่ออายุใบอนุญาติการทำงาน , ขอใบอนุญาติการทำงานใหม่ , ขอเปลี่ยนใบอนุญาติการทำงาน จัดตั้งบริษัทในไทย สำหรับต่างชาติ เราพร้อมให้คำแนะนำและบริการด้วยความจริงใจ จัดเตรียมเอกสารและดูแลอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ไม่ต้องเสียเวลาไปทำด้วยตัวเอง ไม่ต้องยุ่งยากหาข้อมูลและจัดเตรียมเอกสารเอง เราพร้อมดูแลให้ทุกขั้นตอน ตั้งแต่เริ่มขอทำวีซ่าจนได้รับวีซ่า ด้วยทีมงานมืออาชีพประสบการณ์มากกว่า 10 ปี มั่นใจได้!! ท่านจะได้รับวีซ่าและบริการที่ดีจากเรา

Ethaivisa บริการผู้ช่วยยื่น ใบอนุญาตทำงาน (Work Permit)
และ วีซ่าทำงาน (Visa Non-B) ในประเทศไทย 2024

ใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) และ วีซ่าธุรกิจ (Visa Non-B) คืออะไร ต่างกันอย่างไร Ethaivisa มีคำตอบ
ใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) คือ เอกสารอนุญาตให้แรงงานต่างชาติสามารถทำงานในประเทศไทยได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งออกให้โดยกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
วีซ่าประเภทธุรกิจ (Non-Immigrant Visa B) คือ เอกสารที่อนุญาตให้ชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาพำนักในไทยเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจหรือการทำงาน โดยออกให้โดยสถานทูต สถานกงสุลไทย หรือ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

สนใจใช้บริการกับเรา Click เลย!

ขั้นตอนขอเวิร์คเพอร์มิท และ วีซ่าธุรกิจ

ขั้นตอนการขอวีซ่าธุรกิจและ ใบอนุญาตทำงานในประเทศไทยครั้งแรก มีดังนี้

 • 1. ชาวต่างชาติต้องขอรับการตรวจลงตราหรือขอวีซ่าประเภท Non-B : จากสถานทูตหรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่ตนพํานักอยู่ หรือจากสถานทูตไทยที่รับผิดชอบดูแลประเทศนั้น
 • 2. กรณีที่เดินทางเข้าไทยด้วยวีซ่านักท่องเที่ยว ผ.30 หรือ ผผ.90 : จะต้องยื่นขอเปลี่ยนประเภทวีซ่าที่สํานักงานตรวจคนเข้าเมืองก่อนวีซ่าเดิมจะหมดอายุอย่างน้อย 15 วัน มิฉะนั้นจะไม่สามารถเปลี่ยนประเภทวีซ่าได้
 • 3. เมื่อได้รับอนุมัติวีซ่าแล้ว : ให้รีบดำเนินการยื่นขอใบอนุญาตประกอบการงาน (Work Permit) โดยกรอกแบบฟอร์ม บต.25 ที่มีอายุ 1 ปี ที่กรมการจัดหางาน ภายในระยะเวลา 30 วัน
 • 4. หลังจากได้รับใบอนุญาตประกอบการงาน (Work Permit) แล้ว : จะต้องไปดำเนินการต่ออายุวีซ่าประเภทธุรกิจ (Non-Immigrant Visa B) ให้มีอายุ 1 ปี ที่ตรวจคนเข้าเมือง

หมายเหตุ: หากชาวต่างชาติยังไม่ได้เดินทางเข้าไทย นายจ้างสามารถยื่นขอใบอนุญาตทํางานแทน
(บต.32 หรือ ตท.3 เดิม) เพื่อใช้ประกอบการขอวีซ่า Non-B จากสถานทูตหรือสถานกงสุลไทยในต่างประเทศได้

คุณสมบัติและเงื่อนไขในการขอใบอนุญาตทำงาน (Work permit)
และ วีซ่าทำงาน Non-B ให้กับต่างชาติในประเทศไทย มีดังต่อไปนี้

 • 1. ต้องเป็นคนต่างชาติที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : หรือได้รับอนุญาตให้เข้ามาในไทยเป็นการชั่วคราว Non-B ต่างชาติจะต้องมีวีซ่าประเภทคนอยู่ชั่วคราว (Non-Immigrant Visa) Non-B Visa /Non-O Visa
 • 2. มีความรู้และความสามารถในการทำงาน : ตามที่ขออนุญาต
 • 3. ไม่เป็นโรคที่ระบุ : เช่น โรคจิต โรคติดต่อร้ายแรง ติดยาเสพติด พิษสุราเรื้อรัง หรือซิฟิลิสระยะที่ 3
 • 4. ไม่เคยต้องโทษจําคุกในความผิดเกี่ยวกับกฎหมายคนเข้าเมือง : หรือแรงงานต่างด้าวภายใน 1 ปี ก่อนหน้าการยื่นขอ Work Permit
 • 5. บริษัทจะต้องมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วไม่ต่ำกว่า 2 ล้านบาท : ต่อชาวต่างชาติ 1 คน (กรณีคนต่างชาติมีคู่สมรสเป็นคนไทยซึ่งจะต้องจดทะเบียนสมรสโดยถูกต้องตามกฎหมาย ทุนจดทะเบียนจะลดลงได้กึ่งหนึ่ง เหลือ 1 ล้านบาท)
 • 6. ธุรกิจนั้นมีความจำเป็นที่จะต้องว่าจ้างคนต่างด้าวทำงาน
 • 7. อัตราส่วนระหว่างต่างชาติกับพนักงานคนไทย 1 ต่อ 4 : (ต่างชาติ 1 คนต่อคนไทย 4 คน)
 • 8. บริษัทฯ จะต้องจดทะเบียนเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม : (ยกเว้นธุรกิจที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 • 9. บริษัทฯจะต้องนำส่งงบการเงินประจำปีล่าสุด : ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 • 10. ต้องมีเงินเดือนตามที่กฎหมายของกระทรวงแรงงานกำหนด : (แตกต่างกันตามสัญชาติ)

อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ

อัตราค่าจ้างขั้นต่ำสำหรับแรงงานต่างชาติในประเทศไทยจะแตกต่างกันตามสัญชาติ โดยมีช่วงเงินเดือนตั้งแต่ 25,000 ถึง 50,000 บาท ดังแสดงในตารางต่อไปนี้
สัญชาติ ค่าจ้างขั้นต่ำ (บาท/เดือน)
ประเทศในทวีปยุโรป (ยกเว้นรัสเซีย) และออสเตรเลีย แคนาดา,ญี่ปุ่น และสหรัฐ 50,000
ประเทศเกาหลีใต้, สิงคโปร์,ไต้หวัน และฮ่องกง 45,000
ประเทศในทวีปเอเซีย (ยกเว้นญี่ปุ่น, เกาหลีใต้, สิงคโปร์,ไต้หวัน, ฮ่องกง, กัมพูชา, พม่า, ลาว และเวียดนาม) 35,000
ทวีปอเมริกาใต้, ประเทศในเขตยุโรปตะวันออก, ประเทศในเขตอเมริกากลาง, เม็กซิโก, ตุรกี, รัสเซีย และแอฟริกาใต้ 35,000
ประเทศในแอฟริกา (ยกเว้นแอฟริกาใต้), กัมพูชา, พม่า, ลาว และเวียดนาม 25,000

เอกสารประกอบในการยื่นขอวีซ่าประเภทธุรกิจ (Non-Immigrant Visa B)

 1. แบบฟอร์ม ตม.7 : พร้อมรูปถ่ายขนาด 4x6 ซม. 1 รูป และชำระค่าธรรมเนียม 1,900 บาท (ผู้ยื่นต้องมาด้วยตนเอง)
 2. สำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) : หน้าที่มีข้อมูลสำคัญต่างๆ เช่น รูปถ่าย วีซ่า ตราประทับการเดินทาง พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนา
 3. หนังสือรับรองการจ้างงานคนต่างชาติ : ตามแบบ สตม.1
 4. สำเนาใบอนุญาตทำงานทุกหน้า : พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนา
 5. เอกสารการจดทะเบียนบริษัท/ห้างหุ้นส่วน : ฉบับนายทะเบียนรับรองไม่เกิน 6 เดือน
 6. สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น : ฉบับนายทะเบียนรับรองไม่เกิน 6 เดือน
 7. งบการเงินประจำปีล่าสุดและเอกสารภาษีที่เกี่ยวข้อง : เช่น ภ.ง.ด.50, สบช.3 ผ่านการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 8. สำเนา ภ.ง.ด.1 : ที่มีชื่อพนักงานไทยและต่างชาติผู้ยื่นคำขอ 3 เดือนล่าสุด พร้อมใบเสร็จ
 9. สำเนา ภ.ง.ด.91 : ของผู้ยื่นคำขอ ปีล่าสุด พร้อมใบเสร็จ (ถ้ามี)
 10. สำเนา สปส.1-10 : (ประกันสังคม) 3 เดือนล่าสุด พร้อมใบเสร็จ
 11. สำเนา ภ.พ.30 หรือ ภ.พ.36 : ของปีงบล่าสุด 3 เดือน พร้อมใบเสร็จ
 12. เอกสารแสดงความจำเป็นในการจ้างคนต่างชาติ
 13. แผนที่สถานที่ทำงานของผู้ยื่นคำขอ : (ประทับตราบริษัทและลงนามโดยกรรมการผู้มีอำนาจ)
 14. เอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติม : ตามที่หน่วยงานกำหนด (แบบ สตม.2)
 15. รูปถ่ายสถานประกอบการทั้งภายนอก-ภายใน : (ประทับตราบริษัทและลงนามโดยกรรมการผู้มีอำนาจทุกแผ่น)
 16. นำเอกสารตัวจริง : ตามข้อ 5, 6, 7, 8, 9 และ 10 มาแสดงด้วย
 17. หลักฐานครอบครัว (ถ้ามีผู้ติดตาม) : เช่น ทะเบียนสมรส ใบเกิดบุตร ผ่านการรับรองจากสถานทูต
 18. หมายเหตุ: ข้อ 8-11 ต้องได้รับการรับรองจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

เอกสารสำหรับยื่นคำขอใบ Work Permit หรือ ใบอนุญาตทํางาน

 1. เอกสาร บต.25 : (การขอ work permit เป็นครั้งแรก ต้องทำการดาวโหลดเอกสาร บต.25 และยื่นเรื่องที่กรมการจัดหางาน)
 2. รูปถ่ายขนาด 3 × 4 ซม. (1นิ้ว) : จำนวน 3 รูป ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน (กรณีขอใหม่)
 3. หนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด : ชี้แจงความจำเป็นในการจ้างแรงงานต่างด้าว กรณีบริษัทผ่าน B.O.I หรือ กนอ ให้ทำหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด ชี้แจงเหตุผลที่ไม่ยื่นใช้สิทธิ์ B.O.I หรือ กนอ. พร้อมสำเนาบัตรส่งเสริม
 4. หนังสือรับรองการจ้างงาน : หรือ สัญญาจ้าง
 5. สำเนาวุฒิการศึกษา : และประวัติการทำงาน (กรณีขอใหม่)
 6. ใบรับรองแพทย์
 7. หนังสือเดินทาง (ฉบับจริง) : พร้อมสำเนา
 8. ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ : และใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวพร้อมฉบับจริง
 9. หนังสือรับรอง : แจ้งขออนุญาตให้ทำงานจากกระทรวงแรงงาน
 10. ภงด.91 : ของคนต่างชาติ : (กรณีต่ออายุ)
 11. สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ : ในกรณีที่เป็นการประกอบวิชาชีพที่กฏหมายกำหนด ให้ต้องได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
 12. หนังสือมอบอำนาจจากนายจ้าง : (กรณีนายจ้างเป็นคนต่างด้าว ใช้สำเนาใบอนุญาตทำงาน)ติดอากรแสตมป์ 10 บาท และสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ

เอกสารที่ประกอบการพิจารณา
ตามประเภทของกิจการ/นายจ้าง

สถานประกอบการเอกชน

  สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลไทย : และสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (ไม่เกิน 6 เดือน) หรือนิติบุคคล ต่างด้าวให้ยื่นสำเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวออก ตามพระราชบัญญัติประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวพ.ศ. 2542 พร้อมนำหลักฐานการนำเงินจากต่างประเทศเข้ามาใช้จ่ายในประเทศ
  สำเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม : ( ภ.พ.01 และ ภ.พ. 20 ) ที่ระบุประเภทกิจการ ภ.พ. 09 หากมีการเปลี่ยนแปลง
  กรณีนายจ้างเป็นคนต่างด้าว : ให้แนบสำเนาใบอนุญาตทำงานของนายจ้าง หากนายจ้างผู้นั้นไม่ได้ทำงานในประเทศไทย และไม่มีใบอนุญาตทำงานต้องให้ Notary Public และสถานทูตไทยรับรองการมอบอำนาจให้กรรมการหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งลงนามแทน
  กรณีนายจ้างประกอบกิจการที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายอื่น : หรือต้องมีหนังสืออนุญาตให้ดำเนินกิจการจากหน่วยงาน ของรัฐที่เกี่ยวข้อง เช่นหนังสืออนุญาตประกอบกิจการโรงงาน , หนังสืออนุญาตประกอบกิจการโรงแรม , ใบอนุญาตองค์กรอาหารและยา , ใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว , ใบอนุญาตให้ใช้สถานที่เป็น สถานที่จำหน่ายอาหาร ฯลฯ
  บัญชีรายชื่อคนต่างด้าว : พร้อมเลขที่ใบอนุญาตทำงาน อยู่ในสถานประกอบการ แผนภูมิการแบ่งงานและแผนที่ตั้งของสถานประกอบการ
  สำเนาหลักฐานการจ่ายเงินประกันสังคมเดือนล่าสุด : และสำเนาเอกสารรายได้ที่เป็นปัจจุบัน ได้แก่งบการเงิน และ ภงด.50 หรือ ภงด. 51(ปีล่าสุด) และ ภพ.30
  รูปถ่ายสถานประกอบการ : โดยมี 1.ป้ายชื่อบริษัท 2.ด้านหน้าเห็นตัวอาคารชัดเจน 3.ภายในสถานประกอบการอย่างน้อย 2 รูป (หากมีส่วนแยก หรือแผนกควรนำส่งด้วย)
  แผนที่การเดินทาง : (itinerary)

โรงเรียนเอกชน / มหาวิทยาลัยเอกชน

  สำเนาหนังสือแต่งตั้งครูหรือผู้สอน : (ผู้ทำหน้าที่ด้านการเรียนการสอน) ปฏิบัติหน้าที่ พร้อมสัญญาจ้าง / มหาวิทยาลัยเอกชนให้แสดงหนังสือรับรองการหน่วยงาน ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยระบุชื่อคนต่างด้าว ตำแหน่งและระยะเวลาการจ้าง
  ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู : (ตามกฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ยกเว้นตำแหน่งครูฝึกสอน หรือใบผ่อนผันใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
  สำเนาใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียน : ใบอนุญาตให้เป็นครูใหญ่ และใบอนุญาตให้เป็นผู้จัดการ / ใบอนุญาตต่างๆ (ถ้ามี) / สำเนาใบจัดตั้งมหาวิทยาลัยและคำสั่งแต่งตั้งผู้มีอำนาจลงนามของมหาวิทยาลัย
  เอกสารแสดงวุฒิการศึกษา : เอกสารแสดงผลการศึกษารายวิชา และเอกสารแสดงประสบการณ์การเป็นครู (ถ้ามี)
  แผนที่ตั้ง

หน่วยงานราชการ

  หนังสือรับรองจากส่วนราชการ : รัฐวิสาหกิจ / องค์การมหาชน / เขตการศึกษา (กรณีครูโรงเรียนรัฐบาล ) โดยระบุชื่อ ตำแหน่ง และระยะเวลาการจ้างงาน
  กรณีครูโรงเรียนรัฐบาลให้แสดงใบประกอบวิชาชีพครู : ( ตามกฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา ) ยกเว้น ตำแหน่งครูฝึกสอน
  เอกสารแสดงวุฒิการศึกษา : เอกสารแสดงผลการศึกษารายวิชา และเอกสารแสดงประสบการณ์การเป็นครู (ถ้ามี)

มูลนิธิหรือสมาคม

  หนังสือรับรองนิติบุคคลของมูลนิธิ : สมาคม วัตถุประสงค์ พร้อมบัญชีรายชื่อคณะกรรมการ

ทีมถ่ายทำภาพยนตร์จากต่างประเทศ

  หนังสือรับรองจากสำนักพัฒนาการท่องเที่ยว : ใบอนุญาตเป็นผู้ประสานงาน พร้อมรายชื่อ – ตำแหน่งงาน และเลขที่หนังสือเดินทางของคนต่างด้าว
  สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล : และสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (ไม่เกิน6 เดือน)

หมายเหตุ

  เอกสารที่เป็นภาษาต่างประเทศ : ยกเว้นภาษาอังกฤษ ให้จัดทำคำแปลเป็นภาษาไทย ที่มีการรับรองความถูกต้อง
  สำเนาเอกสารทุกฉบับต้องลงลายมือชื่อรับรอง ดังนี้ :
  • 1. เอกสารของนายจ้าง : ให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันลงลายมือชื่อและประทับตราบริษัท (ถ้ามี) หรือผู้รับมอบอำนาจ
  • 2. เอกสารของสารต่างชาติ : ให้คนต่างชาติลงลายมือชื่อ หรือผู้รับมอบอำนาจ

6 ข้อดีเมื่อใช้บริการกับ ETHAIVISA

ปรึกษาฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

เรามีบริการปรึกษาปัญหาวีซ่าฟรีไม่คิดค่าใช้จ่าย ลูกค้าสามารถติดต่อเพื่อรับคำปรึกษาจากช่องทางต่างๆ จาก ETHAIVISA

มีทีมงานมืออาชีพคอยให้บริการ ตั้งแต่ต้น-จนได้รับวีซ่า

มีทีมงานคอยดูแลให้บริการตั้งแต่ให้คำแนะนำที่ถูกต้อง - จัดเตรียมเอกสาร - พาไปยื่นวีซ่า – จนได้รับวีซ่าเรียบร้อย ด้วยทีมงานมีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี

ง่าย รวดเร็ว สะดวกสบาย

เพราะเรารู้ขั้นตอนการทำวีซ่า ทำให้ลูกค้าของเราได้รับวีซ่าโดยง่าย สะดวกสบายและรวดเร็วจากบริการของเรา

ดูแลหลังการขาย

เราดูแลลูกค้าแม้จบการะบวนการวีซ่า แก้ไขปัญหาเบื้องต้น แจ้งเตือนก่อนหมดอายุ ช่วยเหลือเรื่องวีซ่าฉุกเฉิน

บริการเสริมมากมายรองรับ ครบวงจรในที่เดียว

เรามีบริการเสริมต่างๆมากมายรองรับ เพื่อให้การยื่นขอวีซ่าหรือเวิร์คเพอร์มิทของคุณราบรื่น ไม่มีสะดุด

พร้อมให้บริการลูกค้าบริษัท ราชการ รัฐวิสาหกิจและองค์กร

เราพร้อมให้บริการและดูแลลูกค้าบริษัท,องค์กร ด้วยทีมงานมืออาชีพ พร้อมบริการที่หลากหลาย เพื่อให้ท่านได้รับบริการที่ดีที่สุดจากเรา

ETHAIVISA ขอเสนอบริการยื่นขอ Work Permit อย่างมืออาชีพ
เรามีความเชี่ยวชาญในการดําเนินการยื่นขอ Work Permit

ตลอดจนการต่ออายุ ให้แก่ผู้เชี่ยวชาญและช่างฝีมือต่างชาติที่เข้ามาทํางานในประเทศไทย ด้วยทีมงานมืออาชีพและประสบการณ์ เราจะให้คําปรึกษา ตรวจสอบเอกสาร ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้กระบวนการยื่นขอและการอนุมัติ Work Permit ของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น ปลอดภัย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ด้วย ETHAIVISA

Customer Review

ธนพล ศิริวรัญญา

ผมทำเวิร์คเพอร์มิท เพื่อทำงานในอังกฤษกับอีไทยวีซ่าครับ ได้เล่มไว แถมราคาไม่แพง

จินตนา ดอกไม้หอม

ได้ยินคำว่าปรึกษาฟรี ก็เลยลองโทรมาคุยดูค่ะ แต่กลับได้บริการที่มืออาชีพมากๆ ตั้งแต่ต้นจนจบ ทางทีมงานช่วยเหลือดีมากๆค่ะ มีเพื่อนบอกเพื่อนต่อแน่นอนคะ

Claire Gauthier

My friend recommended me to apply for a retirement visa in Thailand with this company. and received good advice And received impressive service. Thank you Khun Tis very much.

Albert & Chompoonuch Beaulieu

My wife and I received assistance in successfully applying for a visa to accompany us back to France. with professional service like this Very worthwhile.