Ethaivisa ให้บริการยื่นเปลี่ยนการลงตราประเภทวีซ่า (Change Type Of Visa) ในไทยเราพร้อมให้คำแนะนำและบริการด้วยความจริงใจ ด้วยประสบการณ์มากกว่า 10 ปี มั่นใจได้!! ท่านจะได้รับวีซ่าและบริการที่ดีจากเรา

3 ขั้นตอนง่ายๆ กับ ETHAIVISA

ETHAIVISA ปรึกษา และบริการยื่นเปลี่ยนการลงตราประเภทวีซ่าในไทย

การเปลี่ยนการลงตราประเภทวีซ่า (Change Type Of Visa) คือ กระบวนการที่ช่วยให้ต่างชาติที่เดินทางเข้ามาและอยู่ในประเทศไทยสามารถปรับเปลี่ยนสถานะการพำนักของตนได้ตามความต้องการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปของตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นการทำงาน, การศึกษา, หรือการเกษียณอายุ การมีวีซ่าที่เหมาะสมกับสถานการณ์ของคุณช่วยให้คุณสามารถใช้ประโยชน์จากโอกาสต่างๆ ในไทยได้อย่างเต็มที่ ขั้นตอนนี้เป็นโอกาสที่ดีในการปรับตัวเข้ากับชีวิตใหม่ในไทยการดำเนินชีวิตในประเทศไทย

ข้อมูลพร้อมเอกสารประกอบคําขอร้องขอรับการเปลี่ยนการตรวจลงตราประเภทวีซ่าทั้งหมดที่สามารถ เปลี่ยนการลงตราประเภทวีซ่า (Change Type Of Visa) มีดังนี้ 2024 สนใจยื่นเปลี่ยนการลงตราวีซ่ากับเรา Click เลย!

เอกสารประกอบคําขอร้องขอรับ
หรือเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราวีซ่า

เพื่อการทํางาน (NON-B)

เอกสารประกอบคําขอร้องขอรับหรือเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราวีซ่าเพื่อการทํางาน (NON-B)

  แบบคําร้องขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา (แบบ ตม.86) : กรณี TR Visa แบบคําร้องขอรับการตรวจลงตรา (แบบ ตม.87)กรณี ผ.30
  หนังสือเดินทางเล่มจริง : พร้อม สําเนาหนังสือเดินทางทุกหน้าที่มีตราประทับ ลงนามรับรองสำเนา
  รูปถ่าย ขนาด 4 x 6 ซม (2 นิ้ว) : จํานวน 1 รูป
  ค่าธรรมเนียม : 2,000 บาท
  หนังสือชี้แจงเหตุผลความจําเป็นในการจ้างงานคนต่างด้าว : และขอความร่วมมือในการขอรับหรือเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา (ระบุ ชื่อ, ตําแหน่ง, ความรู้ความสามารถ และขอเปลี่ยนวีซ่าจาก ผ.30 หรือ TR เป็น NON-B)
  หนังสือรับรองการจ้าง : (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้จากเว็บไซต์กระทรวงแรงงาน)
  สําเนาหนังสือรับรอง : การจดทะเบียนนิติบุคคล
  สำเนาใบสําคัญ : การจดทะเบียนนิติบุคคล
  สําเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
  สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ.01,ภพ.20 : และหนังสือบริคณห์สนธิการเพิ่มทุน
  สําเนางบกําไรขาดทุนปีล่าสุด : (อธิบายหากไม่มี)
  สําเนาแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล (ภ.ง.ด.50) : (อธิบายหากไม่มี)
  กรณี ภ.ง.ด.50 (หน้า 5 บรรทัดที่ 3) ไม่ได้ระบุค่าน้ํา ค่าไฟ : และบริษัทเปิดใหม่ยังไม่ครบรอบบัญชี ไม่มีงบการเงินและ ภ.ง.ด.50 ให้แสดงสัญญาเช่า บิลค่าน้ํา ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์
  สําเนาวุฒิการศึกษาและประสบการณ์ทํางานของคนต่างด้าว : (รับรองโดยสถานทูตและกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ)
  สําเนาแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของพนักงานไทย : (ภ.ง.ด.1) ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา
  รูปถ่ายแสดงป้ายชื่อบริษัท : บริเวณทํางาน โต๊ะทํางานภายใน หรืออาคาร แสดงลักษณะงาน 8-10 ภาพ
  แผนที่บริษัท
  กรณีบริษัทได้รับการส่งเสริมการลงทุน BOI : ให้แสดงหนังสือขอความร่วมมือจากสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือหนังสืออนุมัติตําแหน่งงานจาก BOI

หมายเหตุ : ผู้ยื่นแบบคําร้องขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา เพื่อการทํางาน (NON-B)
ต้องมีระยะเวลาวีซ่าเหลืออยู่ไม่น้อยกว่า 15 วัน ก่อนยื่น

เพื่อใช้ชีวิตบั้นปลาย เกษียณอายุ (NON-O)

เอกสารประกอบคําขอร้องขอรับเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราวีซ่าเพื่อใช้ชีวิตบั้นปลาย เกษียณอายุ (NON-O)

  แบบคําร้องขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา (แบบ ตม.86) : กรณี TR Visa แบบคําร้องขอรับการตรวจลงตรา (แบบ ตม.87)กรณี ผ.30
  หนังสือเดินทางเล่มจริง : พร้อม สําเนาหนังสือเดินทางทุกหน้าที่มีตราประทับ ลงนามรับรองสำเนา
  รูปถ่าย ขนาด 4 x 6 ซม (2 นิ้ว) : จํานวน 1 รูป
  ค่าธรรมเนียม : 2,000 บาท
  หนังสือรับรองยอดเงินฝากบัญชีเงินฝากประจําหรือออมทรัพย์ในประเทศไทย : มีเงินฝากไม่น้อยกว่า 800,000 บาท ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 เดือน
  • 1. สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากทุกหน้า
  • 2. หลักฐานการโอนเงินเข้ามาจากต่างประเทศ

  หนังสือรับรองบํานาญจากสถานทูตหรือสถานกงสุล : ไม่น้อยกว่า 65,000 บาทต่อเดือน หรือหลักฐานเงินฝากตาม ข้อ. 5 และหลักฐานรายได้ตาม ข้อ. 6 รวมกันไม่น้อยกว่า 800,000 บาท ในระยะเวลา 1 ปี

หมายเหตุ ผู้ยื่นแบบคําร้องขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา เพื่อใช้ชีวิตบั้นปลาย เกษียณอายุ (NON-O)
ต้องมีระยะเวลาวีซ่าเหลืออยู่ไม่น้อยกว่า 15 วัน ก่อนยื่น ไม่สามารถยื่นคําร้องได้หากอยู่เกินในประเทศ

เพื่อเป็นครูหรืออาจารย์ (NON-B)

  แบบคําร้องขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา (แบบ ตม.86) : กรณี TR Visa แบบคําร้องขอรับการตรวจลงตรา (แบบ ตม.87)กรณี ผ.30
  หนังสือเดินทางเล่มจริง : พร้อม สําเนาหนังสือเดินทางทุกหน้าที่มีตราประทับ ลงนามรับรองสำเนา
  รูปถ่าย ขนาด 4 x 6 ซม (2 นิ้ว) : จํานวน 1 รูป
  ค่าธรรมเนียม : 2,000 บาท
  หนังสือรับรองการจ้าง : (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้จากเว็บไซต์กระทรวงแรงงาน)
  สําเนาสัญญาจ้าง : (ระบุวันเริ่มจ้างเป็นวันที่ยื่นคําร้องหรือหลังได้รับอนุมัติแล้ว)
  สําเนาวุฒิการศึกษา : (แสดงต้นฉบับ)
  สถานศึกษาของรัฐ
  • 1. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป : หนังสือรับรองการขอรับหรือเปลี่ยนประเภท การตรวจลงตราจากอธิการบดี
  • 2. ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี : หนังสือรับรองการขอรับหรือเปลี่ยนประเภท การตรวจลงตราจากหน่วยงานระดับกรมในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ หรือ ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือ สพท.

  สถานศึกษาเอกชน
  • 1. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป : หนังสือรับรองการขอรับหรือเปลี่ยนประเภท การตรวจลงตราจากอธิการบดี
  • 2. ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี : หนังสือรับรองการขอรับหรือเปลี่ยนประเภท การตรวจลงตราจากหน่วยงานระดับกรมในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ หรือ ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือ สพท.

  โรงเรียนนานาชาติ
  • 1. หนังสือรับรองการขอรับหรือเปลี่ยนประเภท : การตรวจลงตราจากผู้จัดการโรงเรียน
  • 2. สําเนาใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียน : (รับรองสําเนาถูกต้อง)
  • 3. สําเนาใบอนุญาตเป็นผู้บริหารโรงเรียน : (รับรองสําเนาถูกต้อง)

หมายเหตุ : ผู้ยื่นแบบคําร้องขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราเพื่อเป็นครูหรืออาจารย์ (NON-B)
ต้องมีระยะเวลาวีซ่าเหลืออยู่ไม่น้อยกว่า 15 วัน ก่อนยื่น ไม่สามารถยื่นคําร้องได้หากอยู่เกินในประเทศ

เพื่อเป็นผู้ฝึกสอนกีฬาหรือเป็นนักกีฬา (NON-B)

เอกสารประกอบคําร้องขอรับเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราวีซ่าเพื่อเป็นผู้ฝึกสอนกีฬาหรือเป็นนักกีฬา (NON-B)

  แบบคําร้องขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา (แบบ ตม.86) : กรณี TR Visa แบบคําร้องขอรับการตรวจลงตรา (แบบ ตม.87)กรณี ผ.30
  หนังสือเดินทางเล่มจริง : พร้อม สําเนาหนังสือเดินทางทุกหน้าที่มีตราประทับ ลงนามรับรองสำเนา
  รูปถ่าย ขนาด 4 x 6 ซม (2 นิ้ว) : จํานวน 1 รูป
  ค่าธรรมเนียม : 2,000 บาท
  หนังสือจากการกีฬาแห่งประเทศไทย : ขอรับหรือเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา
  สําเนาใบอนุญาตจัดตั้งสมาคม : (รับรองสําเนาถูกต้อง)

หมายเหตุ : ผู้ยื่นแบบคําร้องขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา เพื่อเป็นผู้ฝึกสอนกีฬาหรือเป็นนักกีฬา (NON-B)
ต้องมีระยะเวลาวีซ่าเหลืออยู่ไม่น้อยกว่า 15 วัน ก่อนยื่น ไม่สามารถยื่นคําร้องได้หากอยู่เกินในประเทศ

อุปการะจากสัญชาติไทย(ไม่มีบุตร)

เอกสารประกอบคําร้องขอรับเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราวีซ่า เพื่อให้หรือรับความอุปการะจากบุคคลสัญชาติไทยกรณีไม่มีบุตร (NON-O)

  แบบคําร้องขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา (แบบ ตม.86) : กรณี TR Visa แบบคําร้องขอรับการตรวจลงตรา (แบบ ตม.87)กรณี ผ.30
  หนังสือเดินทางเล่มจริง : พร้อม สําเนาหนังสือเดินทางทุกหน้าที่มีตราประทับ ลงนามรับรองสำเนา
  รูปถ่าย ขนาด 4 x 6 ซม (2 นิ้ว) : จํานวน 1 รูป
  ค่าธรรมเนียม : 2,000 บาท
  ทะเบียนสมรส หรือ สูติบัตร (ใบเกิด) : (รับรองโดยสถานทูตและกองนิติกรณ์ กระทรวงการต่างประเทศ)
  หนังสือรับรองโสด : หลักฐานเป็นบิดา มารดา หรือ ทะเบียนสมรส
  สําเนาบัตรประชาชน : และทะเบียนบ้านของคนไทย
  สําเนาสูติบัตรบุตร : หนังสือรับรองตั้งครรภ์จากแพทย์ หรือสมุดฝากครรภ์ (ระบุชื่อบิดามารดา)
  ภาพถ่ายงานแต่งงาน ตามประเพณี : 4-5 ภาพ (ถ้ามี)

หมายเหตุ : ผู้ยื่นแบบคําร้องขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา เพื่อให้หรือรับความอุปการะจากบุคคลสัญชาติไทยกรณีไม่มีบุตร (NON-O)
ต้องมีระยะเวลาวีซ่าเหลืออยู่ไม่น้อยกว่า 15 วัน ก่อนยื่น ไม่สามารถยื่นคําร้องได้หากอยู่เกินในประเทศ

อุปการะจากผู้มีที่อยู่ในไทย(ไม่มีบุตร)

เอกสารประกอบคําร้องขอรับเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราวีซ่า เพื่อให้หรือรับความอุปการะจากผู้มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรกรณีไม่มีบุตร (NON-O)

  แบบคําร้องขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา (แบบ ตม.86) : กรณี TR Visa แบบคําร้องขอรับการตรวจลงตรา (แบบ ตม.87)กรณี ผ.30
  หนังสือเดินทางเล่มจริง : พร้อม สําเนาหนังสือเดินทางทุกหน้าที่มีตราประทับ ลงนามรับรองสำเนา
  รูปถ่าย ขนาด 4 x 6 ซม (2 นิ้ว) : จํานวน 1 รูป
  ค่าธรรมเนียม : 2,000 บาท
  ทะเบียนสมรส หรือ สูติบัตร (ใบเกิด) : รับรองโดยสถานทูตและกองนิติกรณ์ กระทรวงการต่างประเทศ หรือ หนังสือรับรองจากสถานทูตหรือสถานกงสุลว่าเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัว หรือ หนังสือรับรองจากกรมพิธีการทูต กระทรวงการต่างประเทศ
  ใบสําคัญถิ่นที่อยู่ : ใบสําคัญประจําตัวคนต่างด้าว,ใบอนุญาตทํางาน (Work Permit) และ ทะเบียนบ้านของคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่

หมายเหตุ : ผู้ยื่นแบบคําร้องขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา เพื่อให้หรือรับความอุปการะ
จากผู้มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรกรณีไม่มีบุตร (NON-O) ต้องมีระยะเวลาวีซ่าเหลืออยู่ ไม่น้อยกว่า 15 วัน ก่อนยื่น
ไม่สามารถยื่นคําร้องได้หากอยู่เกินในประเทศ

เพื่อปฏิบัติหน้าที่หรือภารกิจในครอบครัว

เอกสารประกอบคําร้องขอรับเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราวีซ่า เพื่อปฏิบัติหน้าที่หรือภารกิจในครอบครัวของคนต่างด้าว (NON-B)

  แบบคําร้องขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา (แบบ ตม.86) : กรณี TR Visa แบบคําร้องขอรับการตรวจลงตรา (แบบ ตม.87)กรณี ผ.30
  หนังสือเดินทางเล่มจริง : พร้อม สําเนาหนังสือเดินทางทุกหน้าที่มีตราประทับ ลงนามรับรองสำเนา
  รูปถ่าย ขนาด 4 x 6 ซม (2 นิ้ว) : จํานวน 1 รูป
  ค่าธรรมเนียม : 2,000 บาท
  ทะเบียนสมรส หรือ สูติบัตร : (รับรองโดยสถานทูตและกองนิติกรณ์ กระทรวงการต่างประเทศ) หรือ หนังสือรับรองจากสถานทูตหรือสถานกงสุลว่าเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัว หรือ หนังสือรับรองจากกรมพิธีการทูต กระทรวงการต่างประเทศ
  สําเนาหนังสือเดินทาง : และใบอนุญาตทํางานของคนต่างด้าว
  หนังสือรับรองการทํางาน : และรายได้จากโรงเรียน
  สําเนาใบอนุญาตจัดตั้งสถานศึกษา : (รับรองสําเนาถูกต้องโดยประทับตรา)
  สําเนาใบอนุญาตเป็นผู้บริหารสถานศึกษา : (รับรองสําเนาถูกต้องโดยประทับตรา)
  สําเนาแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ : บุคคลธรรมดาของคนต่างด้าว (ภ.ง.ด.91) ล่าสุด

หมายเหตุ : กรณีติดตามคนต่างด้าวซึ่งปฏิบัติหน้าที่ครู/อาจารย์ในประเทศไทย ไม่สามารถยื่นคําร้องได้หากอยู่เกินในประเทศ
ผู้ยื่นแบบคําร้องขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราเพื่อปฏิบัติหน้าที่หรือภารกิจในครอบครัวของคนต่างด้าว (NON-B)
ต้องมีระยะเวลาวีซ่าเหลืออยู่ไม่น้อยกว่า 15 วัน ก่อนยื่น ไม่สามารถยื่นคําร้องได้หากอยู่เกินในประเทศ

เพื่ออยู่กับคนต่างด้าวซึ่งศึกษาอยู่ในไทย

เอกสารประกอบคําร้องขอรับเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราวีซ่า เพื่ออยู่กับคนต่างด้าวซึ่งกําลังศึกษาอยู่ในประเทศไทย (NON-O)

  แบบคําร้องขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา (แบบ ตม.86) : กรณี TR Visa แบบคําร้องขอรับการตรวจลงตรา (แบบ ตม.87)กรณี ผ.30
  หนังสือเดินทางเล่มจริง : พร้อม สําเนาหนังสือเดินทางทุกหน้าที่มีตราประทับ ลงนามรับรองสำเนา
  รูปถ่าย ขนาด 4 x 6 ซม (2 นิ้ว) : จํานวน 1 รูป
  ค่าธรรมเนียม : 2,000 บาท
  ทะเบียนสมรส หรือ สูติบัตร : (รับรองโดยสถานทูตและกองนิติกรณ์ กระทรวงการต่างประเทศ) หรือ หนังสือรับรองจากสถานทูตหรือสถานกงสุลว่าเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัว หรือ หนังสือรับรองจากกรมพิธีการทูต กระทรวงการต่างประเทศ
  กรณีบุตรเรียน : และบิดามารดาจะติดตามเพื่อดูแล ต้องแสดง หนังสือรับรองยอดเงินฝากจากธนาคารในไทย ไม่น้อยกว่า 500,000 บาท และ หลักฐานการโอนเงินเข้ามาจากต่างประเทศ
  หนังสือรับรองการขอรับหรือเปลี่ยนประเภท : การตรวจลงตราจากผู้บริหารโรงเรียน รับรองว่ากําลังศึกษาอยู่
  หนังสือเดินทางของผู้ศึกษา

หมายเหตุ : กรณีติดตามคนต่างด้าวซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในประเทศไทย ไม่สามารถยื่นคําร้องได้หากอยู่เกินในประเทศ
ผู้ยื่นแบบคําร้องขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราเพื่ออยู่กับคนต่างด้าวซึ่งกําลังศึกษาอยู่ในประเทศไทย (NON-O)
ต้องมีระยะเวลาวีซ่าเหลืออยู่ไม่น้อยกว่า 15 วัน ก่อนยื่น ไม่สามารถยื่นคําร้องได้หากอยู่เกินในประเทศ

เพื่อทํางานในมูลนิธิ (NON-O)

เอกสารประกอบคําร้องขอรับเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราวีซ่าเพื่อทํางานในมูลนิธิ (NON-O)

  แบบคําร้องขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา (แบบ ตม.86) : กรณี TR Visa แบบคําร้องขอรับการตรวจลงตรา (แบบ ตม.87)กรณี ผ.30
  หนังสือเดินทางเล่มจริง : พร้อม สําเนาหนังสือเดินทางทุกหน้าที่มีตราประทับ ลงนามรับรองสำเนา
  รูปถ่าย ขนาด 4 x 6 ซม (2 นิ้ว) : จํานวน 1 รูป
  ค่าธรรมเนียม : 2,000 บาท
  หนังสือจากสํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ : ขอเปลี่ยนประเภทวีซ่า
  หนังสือจากมูลนิธิ : ขอเปลี่ยนประเภทวีซ่า
  ใบอนุญาตจัดตั้งมูลนิธิ
  สําเนารายงานการประชุมมูลนิธิ

หมายเหตุ : หมายเหตุ ผู้ยื่นแบบคําร้องขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราเพื่อทํางานในมูลนิธิ (NON-O)
ต้องมีระยะเวลาวีซ่าเหลืออยู่ไม่น้อยกว่า 15 วัน ก่อนยื่น ไม่สามารถยื่นคําร้องได้หากอยู่เกินในประเทศ

เพื่อวัตถุประสงค์อื่น (NON-O)

เอกสารประกอบคําร้องขอรับเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราวีซ่าเพื่อวัตถุประสงค์อื่น (NON-O)

  แบบคําร้องขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา (แบบ ตม.86) : กรณี TR Visa แบบคําร้องขอรับการตรวจลงตรา (แบบ ตม.87)กรณี ผ.30
  หนังสือเดินทางเล่มจริง : พร้อม สําเนาหนังสือเดินทางทุกหน้าที่มีตราประทับ ลงนามรับรองสำเนา
  รูปถ่าย ขนาด 4 x 6 ซม (2 นิ้ว) : จํานวน 1 รูป
  ค่าธรรมเนียม : 2,000 บาท
  กรณีเคยมีสัญชาติไทยเพื่อเยี่ยมญาติหรือกลับเข้ามาอยู่ในประเทศไทย : ให้แสดงหลักฐานทางราชการที่แสดงว่าเคยมีสัญชาติไทย
  กรณีเข้ามาเพื่อรักษาพยาบาลใบรับรองแพทย์ : จากโรงพยาบาลตํารวจ กระทรวงสาธารณสุข หรือโรงพยาบาลที่สํานักงานตรวจคนเข้าเมืองเห็นสมควร
  กรณีเข้ามาปฏิบัติหน้าที่สื่อมวลชน : หนังสือรับรองจากหน่วยงานระดับกรม เช่น กรมประชาสัมพันธ์ กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ
  กรณีเป็นคู่ความหรือพยาน : เพื่อดําเนินคดีหนังสือรับรองจากศาล อัยการ หรือพนักงานสอบสวน

หมายเหตุ : ผู้ยื่นแบบคําร้องขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราเพื่อวัตถุประสงค์อื่น (NON-O)
ต้องมีระยะเวลาวีซ่าเหลืออยู่ไม่น้อยกว่า 15 วัน ก่อนยื่น ไม่สามารถยื่นคําร้องได้หากอยู่เกินในประเทศ

สำคัญ

 • 1. เอกสารของผู้ยื่นคําร้องทุกแผ่น : ต้องลงนามรับรองโดยผู้ยื่นคําร้อง
 • 2. เอกสารของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนทุกแผ่น : ต้องได้รับการลงนามรับรองจากกรรมการผู้มีอํานาจหรือหุ้นส่วนผู้จัดการ พร้อมประทับตราบริษัท
 • 3. โปรดยื่นเอกสารอย่างครบถ้วน : และยื่นเอกสารต้นฉบับทั้งหมดให้กับเจ้าหน้าที่ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการตรวจสอบและดําเนินการ

6 ข้อดีเมื่อใช้บริการกับ ETHAIVISA

ปรึกษาฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

เรามีบริการปรึกษาปัญหาวีซ่าฟรีไม่คิดค่าใช้จ่าย ลูกค้าสามารถติดต่อเพื่อรับคำปรึกษาจากช่องทางต่างๆ จาก ETHAIVISA

มีทีมงานมืออาชีพคอยให้บริการ ตั้งแต่ต้น-จนได้รับวีซ่า

มีทีมงานคอยดูแลให้บริการตั้งแต่ให้คำแนะนำที่ถูกต้อง - จัดเตรียมเอกสาร - พาไปยื่นวีซ่า – จนได้รับวีซ่าเรียบร้อย ด้วยทีมงานมีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี

ง่าย รวดเร็ว สะดวกสบาย

เพราะเรารู้ขั้นตอนการทำวีซ่า ทำให้ลูกค้าของเราได้รับวีซ่าโดยง่าย สะดวกสบายและรวดเร็วจากบริการของเรา

ดูแลหลังการขาย

เราดูแลลูกค้าแม้จบการะบวนการวีซ่า แก้ไขปัญหาเบื้องต้น แจ้งเตือนก่อนหมดอายุ ช่วยเหลือเรื่องวีซ่าฉุกเฉิน

บริการเสริมมากมายรองรับ ครบวงจรในที่เดียว

เรามีบริการเสริมต่างๆมากมายรองรับ เพื่อให้การยื่นขอวีซ่าหรือเวิร์คเพอร์มิทของคุณราบรื่น ไม่มีสะดุด

พร้อมให้บริการลูกค้าบริษัท ราชการ รัฐวิสาหกิจและองค์กร

เราพร้อมให้บริการและดูแลลูกค้าบริษัท,องค์กร ด้วยทีมงานมืออาชีพ พร้อมบริการที่หลากหลาย เพื่อให้ท่านได้รับบริการที่ดีที่สุดจากเรา

ETHAIVISA ขอเสนอบริการเปลี่ยนประเภทวีซ่า อย่างมืออาชีพ
เรามีความเชี่ยวชาญในการดําเนินการเปลี่ยนประเภทวีซ่า

ด้วยทีมงานมืออาชีพและประสบการณ์ เราจะให้คําปรึกษา ตรวจสอบเอกสาร ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้กระบวนการยื่นขอและการอนุมัติ เปลี่ยนประเภทวีซ่าของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น ปลอดภัย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ด้วย ETHAIVISA

Customer Review

ธนพล ศิริวรัญญา

ผมทำเวิร์คเพอร์มิท เพื่อทำงานในอังกฤษกับอีไทยวีซ่าครับ ได้เล่มไว แถมราคาไม่แพง

จินตนา ดอกไม้หอม

ได้ยินคำว่าปรึกษาฟรี ก็เลยลองโทรมาคุยดูค่ะ แต่กลับได้บริการที่มืออาชีพมากๆ ตั้งแต่ต้นจนจบ ทางทีมงานช่วยเหลือดีมากๆค่ะ มีเพื่อนบอกเพื่อนต่อแน่นอนคะ

Claire Gauthier

My friend recommended me to apply for a retirement visa in Thailand with this company. and received good advice And received impressive service. Thank you Khun Tis very much.

Albert & Chompoonuch Beaulieu

My wife and I received assistance in successfully applying for a visa to accompany us back to France. with professional service like this Very worthwhile.