Ethaivisa ให้บริการ รับทำวีซ่านักเรียน Education Visa หรือ NON - IMMIGRANT ED , รับทำวีซ่าเรียนต่อต่างประเทศ บริการวีซ่านักเรียนสำหรับต่างชาติเรียนในไทย เราพร้อมให้คำแนะนำและบริการด้วยความจริงใจ ไม่ต้องเสียเวลาไปทำด้วยตัวเอง ไม่ต้องยุ่งยากหาข้อมูลและจัดเตรียมเอกสารเอง เราพร้อมดูแลให้ทุกขั้นตอน ตั้งแต่เริ่มขอทำวีซ่าจนได้รับวีซ่า ด้วยทีมงานมืออาชีพประสบการณ์มากกว่า 10 ปีมั่นใจได้!! ท่านจะได้รับวีซ่าและบริการที่ดีจากเรา

3 ขั้นตอนง่ายๆ กับ ETHAIVISA

Ethaivisa บริการปรึกษายื่น วีซ่าการศึกษา/วีซ่านักเรียน
(Non-ED) แบบ สามารถต่ออายุ ทุก 90 วัน 2024

วีซ่าการศึกษา/วีซ่านักเรียน/ Non-Immigrant 'ED' (Non-ED) หรือ Education แบบ สามารถต่ออายุ ทุก 90 วัน 2024

วีซ่าการศึกษา/วีซ่านักเรียน (Education Visa ) ของประเทศไทย คือวีซ่าสําหรับชาวต่างชาติที่ประสงค์จะเข้ามาศึกษา ดูงาน หรือฝึกอบรมในประเทศไทย วีซ่าประเภทนี้อนุญาตให้พํานักในไทยได้ตลอดระยะเวลาการศึกษา อย่างถูกกฎหมาย มีอายุวีซ่า 90 วัน อนุญาตให้ขยายได้ 3 ครั้ง ให้คุณอยู่ในราชอาณาจักรได้นานถึง 1 ปี

สนใจใช้บริการกับเรา Click เลย!

คุณสมบัติและหลักเกณฑ์การพิจารณา
ผู้ขอวีซ่า (Non-ED) หรือ Education

 • 1. คนต่างชาติต้องได้รับการตรวจลงตรา : ประเภทคนอยู่ชั่วคราว Non-Immigrant 'ED' (Non-ED) ในเล่มพาสปอตร์เรียบร้อยแล้ว
 • 2. การขอวีซ่าการศึกษา/วีซ่านักเรียน : Non-ED จําเป็นต้องได้รับการรับรองและการสนับสนุนจากสถาบันการศึกษาที่ต้องการเข้าศึกษาต่อ คือ
  • 2.1 การศึกษาจะต้องออกเอกสารรับรองสถานภาพการเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาของสถาบัน
  • 2.2 ระบุการขออนุญาตให้นักเรียนหรือนักศึกษาคนดังกล่าวได้พํานักอยู่ในประเทศไทยเพื่อศึกษาต่อ

เอกสารประกอบการยื่นขอ วีซ่าการศึกษา/วีซ่านักเรียน
Non-Immigrant 'ED' (Non-ED) หรือ Education

 1. ระดับอุดมศึกษาหรือระดับต่ำกว่าอุดมศึกษาในสถานบันของรัฐ
  • 1.1 หนังสือรับรองการขอรับหรือขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราจากอธิการบดีในสถาบันอุดมศึกษา (เรียน ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง)
  • 1.2 หนังสือรับรองการขอรับหรือขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราจากส่วนราชการระดับกรมในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ หรือ ผู้ว่าราชการจังหวัดในระดับต่ำกว่าอุดมศึกษาหรือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (เรียน ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง)
  • 1.3 สำเนาคุณวุฒิการศึกษาของผู้ยื่นคำขอ (พร้อมสำเนาใบเสร็จค่าเทอมล่าสุด)
 2. ระดับอุดมศึกษาและต่ำกว่าอุดมศึกษาในสถาบันของเอกชน
  • 2.1 หนังสือรับรองการขอรับหรือขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราจากอธิการบดีในสถาบันอุดมศึกษา (เรียน ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง)
  • 2.2 หนังสือรับรองการขอรับหรือขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราจากส่วนราชการระดับกรมในสังกัด กระทรวงศึกษาธิการ หรือผู้ว่าราชการจังหวัดในระดับต่ำกว่าอุดมศึกษา หรือ หรือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (เรียน ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง)
  • 2.3 หนังสือรับรองการขอรับหรือขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราจากครูใหญ่ หรือผู้จัดการ (นานาชาติ)
  • 2.4 สำเนาใบอนุญาตให้จัดตั้งสถานศึกษา (พร้อมรับรองสำเนา)
  • 2.5 สำเนาใบอนุญาตให้เป็นผู้บริหารของสถานศึกษา (พร้อมรับรองสำเนา)
  • 2.6 สำเนาคุณวุฒิการศึกษาของผู้ยื่นคำขอ

ขั้นตอนการสมัครวีซ่าการศึกษา/วีซ่านักเรียน/ Non-Immigrant 'ED'
(Non-ED) หรือ Education ข้อกำหนดการสมัครมีดังนี้

 1. แบบฟอร์ม TM 87
 2. แบบฟอร์มสำหรับการเปลี่ยนวีซ่า TM 86 : (สำหรับผู้ที่ยื่นขอเปลี่ยนวีซ่าจากประเทศไทย)
 3. สำเนาหนังสือเดินทางของนักเรียน/นักศึกษา : ที่ได้รับการรับรองเรียบร้อยแล้ว
 4. จดหมายตอบรับ : ที่ออกโดยสถาบันการศึกษา
 5. จดหมายอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ : (สำหรับสถาบันเอกชน)
 6. รูปถ่ายขนาด 4x6 ซม.
 7. หนังสือเดินทาง : โดยหนังสือเดินทางจะต้องมีอายุอย่างน้อย 18 เดือน เมื่อเดินทางมาถึง
 8. หนังสือเดินทาง : จะต้องมีหน้าวีซ่าที่ว่างเปล่าอย่างน้อยหนึ่งหน้า
 9. หนังสือรับรอง : แจ้งขออนุญาตให้ทำงานจากกระทรวงแรงงาน
 10. สำเนาหนังสือเดินทาง : ทุกหน้า (ลงนาม)
 11. สำเนาตั๋วเครื่องบิน : ไป /กลับ จากประเทศไทย
 12. ต้นฉบับลงนาม “จดหมายตอบรับ” : จากโรงเรียน
 13. ยืนยันว่าคุณชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าแล้ว
 14. หลักฐานที่แสดงว่าคุณมีอย่างน้อย US $ 750 ในธนาคาร : (ยอดเงินนี้จะต้องได้รับการยืนยันอีกครั้งทุก 90 วัน)
 15. คุณต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดอื่น ๆ : ของรัฐบาลทั้งหมด
 16. ใช้เวลาในการศึกษาขั้นต่ำ : คุณต้องเข้าเรียนและข้อกำหนดการศึกษาทั้งหมด
 17. คุณต้องไปโรงเรียนภายในไม่กี่วัน : ที่คุณมาถึงประเทศไทย
 18. ค่าธรรมเนียม : 2,000 บาท

ข้อควรรู้และปฏิบัติสําหรับวีซ่าการศึกษา/วีซ่านักเรียน
Non-Immigrant 'ED' (Non-ED) หรือ Education ในประเทศไทย

 1. วีซ่า Non-ED คุณจะ Activate : ตั้งแต่วันที่วีซ่าออกไม่ใช่วันที่มาถึงประเทศไทย ระวังอย่ายื่นขอล่วงหน้าก่อนเดินทางมาประเทศไทยไม่เช่นนั้น คุณอาจพบว่าวีซ่าของคุณไม่ถูกต้องก่อนที่คุณจะเดินทางมาถึง
 2. สําหรับวีซ่าแบบ Single Entry : ที่ต้องการเดินทางออกแล้วกลับเข้ามาใหม่ ให้ยื่นขอ Re-Entry ก่อนเดินทางออก ที่สํานักงานตรวจคนเข้าเมืองใกล้ที่สุดหรือท่าอากาศยานที่จะใช้เดินทาง
 3. เวลาในการดำเนินการ : แตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ แต่โปรดทราบว่าแอปพลิเคชันนี้ไม่ใช่กระบวนการข้ามคืน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสัญชาติของคุณและประเทศที่คุณสมัครอาจใช้เวลาถึง 2 เดือนในการดำเนินการ ED-Visa
 4. วีซ่าประเภทนี้ : ไม่ได้รับอนุญาตให้ทำงานในประเทศไทย
 5. ต้องรายงานตัวทุก 90 วัน
 6. Non-Immigrant 'ED' Non-ED : ไม่สามารถเปลี่ยนประเภทวีซ่าได้ ต้องเดินทางออกนอกประเทศแล้วขอวีซ่าใหม่

6 ข้อดีเมื่อใช้บริการกับ ETHAIVISA

ปรึกษาฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

เรามีบริการปรึกษาปัญหาวีซ่าฟรีไม่คิดค่าใช้จ่าย ลูกค้าสามารถติดต่อเพื่อรับคำปรึกษาจากช่องทางต่างๆ จาก ETHAIVISA

มีทีมงานมืออาชีพคอยให้บริการ ตั้งแต่ต้น-จนได้รับวีซ่า

มีทีมงานคอยดูแลให้บริการตั้งแต่ให้คำแนะนำที่ถูกต้อง - จัดเตรียมเอกสาร - พาไปยื่นวีซ่า – จนได้รับวีซ่าเรียบร้อย ด้วยทีมงานมีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี

ง่าย รวดเร็ว สะดวกสบาย

เพราะเรารู้ขั้นตอนการทำวีซ่า ทำให้ลูกค้าของเราได้รับวีซ่าโดยง่าย สะดวกสบายและรวดเร็วจากบริการของเรา

ดูแลหลังการขาย

เราดูแลลูกค้าแม้จบการะบวนการวีซ่า แก้ไขปัญหาเบื้องต้น แจ้งเตือนก่อนหมดอายุ ช่วยเหลือเรื่องวีซ่าฉุกเฉิน

บริการเสริมมากมายรองรับ ครบวงจรในที่เดียว

เรามีบริการเสริมต่างๆมากมายรองรับ เพื่อให้การยื่นขอวีซ่าหรือเวิร์คเพอร์มิทของคุณราบรื่น ไม่มีสะดุด

พร้อมให้บริการลูกค้าบริษัท ราชการ รัฐวิสาหกิจและองค์กร

เราพร้อมให้บริการและดูแลลูกค้าบริษัท,องค์กร ด้วยทีมงานมืออาชีพ พร้อมบริการที่หลากหลาย เพื่อให้ท่านได้รับบริการที่ดีที่สุดจากเรา

ETHAIVISA ขอเสนอบริการยื่นวีซ่านักเรียนอย่างมืออาชีพ
ช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาให้ได้วีซ่าอย่างถูกกฎหมาย

ด้วยทีมงานมืออาชีพ พร้อมให้คําปรึกษาตลอดกระบวนการเราจะดูแลเอกสารยื่นวีซ่าแทนคุณเป็นอย่างดี ติดต่อประสานงานกับสํานักงานตรวจคนเข้าเมือง จนกว่าจะได้รับวีซ่านักเรียนอย่างถูกต้องสมบูรณ์ปลอดภัย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ด้วย ETHAIVISA

Customer Review

ธนพล ศิริวรัญญา

ผมทำเวิร์คเพอร์มิท เพื่อทำงานในอังกฤษกับอีไทยวีซ่าครับ ได้เล่มไว แถมราคาไม่แพง

จินตนา ดอกไม้หอม

ได้ยินคำว่าปรึกษาฟรี ก็เลยลองโทรมาคุยดูค่ะ แต่กลับได้บริการที่มืออาชีพมากๆ ตั้งแต่ต้นจนจบ ทางทีมงานช่วยเหลือดีมากๆค่ะ มีเพื่อนบอกเพื่อนต่อแน่นอนคะ

Claire Gauthier

My friend recommended me to apply for a retirement visa in Thailand with this company. and received good advice And received impressive service. Thank you Khun Tis very much.

Albert & Chompoonuch Beaulieu

My wife and I received assistance in successfully applying for a visa to accompany us back to France. with professional service like this Very worthwhile.