Ethaivisa ให้บริการ รับทำวีซ่าเกษียณอายุในประเทศไทย (Non-O) Retirement visa, รับทำวีซ่าเกษียณชาวต่างชาติอยู่ในไทย บริการวีซ่าติดตาม (Non-O), วีซ่าพำนักระยะยาว(Long Stay Visa ประเภท O-A และ O-X) (LTR Visa) , รับทำ อีลิทวีซ่า (Elite Visa) , บริการวีซ่าพำนักระยะยาว สำหรับต่างชาติย้ายเข้ามาอยู่ที่ไทย เราพร้อมให้คำแนะนำและบริการด้วยความจริงใจ จัดเตรียมเอกสารและดูแลอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ไม่ต้องเสียเวลาไปทำด้วยตัวเอง ไม่ต้องยุ่งยากหาข้อมูลและจัดเตรียมเอกสารเอง เราพร้อมดูแลให้ทุกขั้นตอน ตั้งแต่เริ่มขอทำวีซ่าจนได้รับวีซ่า ด้วยทีมงานมืออาชีพประสบการณ์มากกว่า 10 ปี มั่นใจได้!! ท่านจะได้รับวีซ่าและบริการที่ดีจากเรา

3 ขั้นตอนง่ายๆ กับ ETHAIVISA

วีซ่าเกษียนอายุคืออะไร?

วีซ่าเกษียณอายุคืออะไร?

วีซ่าเพื่อใช้ชีวิตบั้นปลาย หรือ วีซ่าเกษียณอายุ เป็นประเภทวีซ่าสําหรับชาวต่างชาติที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป ซึ่งมีความประสงค์จะพํานักอาศัยในราชอาณาจักรไทย ผู้ยื่นขอจะต้องแสดงหลักฐานทางการเงิน เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาการอนุมัติวีซ่า ณ สํานักงานตรวจคนเข้าเมือง ตามหลักเกณฑ์ของวีซ่าเยี่ยมเยือนแบบไม่ตั้งถิ่นฐาน ประเภท วีซ่า O (Non-OA) และ วีซ่า OX (Non-OX)

คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการพิจารณา

 • 1. ผู้ยื่นขอ : จะต้องเป็นชาวต่างชาติที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป
 • 2. มีวีซ่าเยี่ยมเยือนแบบไม่ตั้งถิ่นฐาน : (Non-Immigrant Visa O) อายุ 90 วัน และเคยพํานักในประเทศไทยมาแล้วเป็นระยะเวลา 60 วัน
 • 3. สําหรับวีซ่า Non-O และ Non-O-A : จะต้องมีหลักฐานแสดงรายได้หรือเงินบํานาญต่อเดือน ไม่น้อยกว่า 65,000 บาท ย้อนหลัง 12 เดือน หรือ มีเงินฝากธนาคารรวมบํานาญไม่น้อยกว่า 800,000 บาท ในช่วง 3 เดือนล่าสุด
 • 4. สําหรับวีซ่า Non-O-X : จะต้องมีหลักฐานแสดงรายได้หรือเงินบํานาญต่อเดือน ไม่น้อยกว่า 100,000 บาท ย้อนหลัง 12 เดือน หรือ มีเงินฝากธนาคารรวมบํานาญไม่น้อยกว่า 3,000,000 บาท ในช่วง 3 เดือนล่าสุด
 • 5. ผู้ยื่นขอจะต้องนําเสนอเอกสารหลักฐานทางการเงิน : จากสถาบันการเงินในประเทศไทย เช่น สําเนาบัญชีเงินฝาก หรือสมุดบัญชีธนาคาร
 • 6. ชาวต่างชาติจะต้องมีกรมธรรม์ประกันสุขภาพ : คุ้มครองตลอดระยะเวลาที่พํานัก
 • 7. ห้ามมิให้ผู้ถือวีซ่าเพื่อการเกษียณอายุ : ประกอบอาชีพใดๆ ในราชอาณาจักรไทย

เอกสารประกอบการยื่นขอวีซ่าเพื่อการเกษียณอายุ

 • 1. แบบฟอร์ม ตม. 86 : สําหรับชาวต่างชาติที่มีวีซ่าท่องเที่ยวหรือวีซ่าผ่านแดน เพื่อขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา หรือแบบฟอร์ม ตม. 87 สําหรับชาวต่างชาติที่ไม่มีวีซ่า แต่ได้รับอนุญาตให้พํานักอาศัยในราชอาณาจักร ประเภท ผ.30, ผผ.30 และ ผผ.90
 • 2. สําเนาหนังสือเดินทาง : ได้แก่ หน้าข้อมูลส่วนตัว รอยตราขาเข้า รอยตราอนุญาตขออยู่ต่อ (ถ้ามี) และใบขาออก (ตม.6)
 • 3. รูปถ่าย ขนาด 4x6 ซม. หรือ 2 นิ้ว : จํานวน 1 รูป
 • 4. ค่าธรรมเนียม : 2,000 บาท
 • 5. เอกสารทางการเงิน : โดยเอกสารทั้งหมดต้องระบุชื่อผู้ยื่นคําขอ พร้อมลงวันที่และปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน ณ วันยื่นคําขอ
 • 6. หนังสือรับรองจากสถานทูตหรือสถานกงสุล : เพื่อแสดงว่าผู้ยื่นคําขอมีรายได้หรือบํานาญไม่น้อยกว่าเดือนละ 65,000 บาท พร้อมแสดงหลักฐานอ้างอิง
 • 7. หลักฐานการเงินตามข้อ 5 และรายได้ตามข้อ 6 : รวมกันไม่น้อยกว่า 800,000 บาทในระยะเวลา 1 ปี
 • 8. เอกสารแสดงการมีที่พักอาศัยในประเทศไทย : เช่น สัญญาเช่า ทะเบียนบ้าน แผนที่ และใบเสร็จรับเงินย้อนหลัง 3 เดือน

แนวทางปฏิบัติหลังได้รับวีซ่าเพื่อการเกษียณอายุ

 • 1. สามารถยื่นขอต่ออายุวีซ่าล่วงหน้า : ก่อนวีซ่าเดิมหมดอายุอย่างน้อย 21 วัน
 • 2. ผู้ถือวีซ่าที่มีกําหนดระยะเวลา 1 ปีขึ้นไป : จะต้องไปรายงานตัว ณ สํานักงานตรวจคนเข้าเมืองในเขตพื้นที่ที่พํานักอาศัยอยู่ทุก 90 วัน
 • 3. สามารถยื่นรายงานตัวล่วงหน้าได้ 14 วัน : หรือล่าช้าไม่เกิน 7 วัน นับจากวันครบกําหนด
 • 4. กรณีรายงานตัวล่าช้าเกิน 90 วัน : ต้องมารายงานตัวด้วยตนเองและเสียค่าปรับ 2,000 บาท หากถูกจับกุมในกรณีใดก็ตาม ต้องเสียค่าปรับ 4,000 บาท
 • 5. กรณีเดินทางกลับจากต่างประเทศ : ให้เริ่มนับระยะเวลา 90 วันใหม่นับจากวันแรกที่เข้าประเทศ
 • 6. สําหรับวีซ่าแบบ Single Entry : หากจําเป็นต้องเดินทางออกนอกประเทศและประสงค์จะเข้าประเทศอีก ให้ยื่นขอ Re-Entry ก่อนเดินทาง ณ สํานักงานตรวจคนเข้าเมืองใกล้บ้านหรือท่าอากาศยานที่จะใช้เดินทางออกนอกประเทศ

6 ข้อดีเมื่อใช้บริการกับ ETHAIVISA

ปรึกษาฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

เรามีบริการปรึกษาปัญหาวีซ่าฟรีไม่คิดค่าใช้จ่าย ลูกค้าสามารถติดต่อเพื่อรับคำปรึกษาจากช่องทางต่างๆ จาก ETHAIVISA

มีทีมงานมืออาชีพคอยให้บริการ ตั้งแต่ต้น-จนได้รับวีซ่า

มีทีมงานคอยดูแลให้บริการตั้งแต่ให้คำแนะนำที่ถูกต้อง - จัดเตรียมเอกสาร - พาไปยื่นวีซ่า – จนได้รับวีซ่าเรียบร้อย ด้วยทีมงานมีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี

ง่าย รวดเร็ว สะดวกสบาย

เพราะเรารู้ขั้นตอนการทำวีซ่า ทำให้ลูกค้าของเราได้รับวีซ่าโดยง่าย สะดวกสบายและรวดเร็วจากบริการของเรา

ดูแลหลังการขาย

เราดูแลลูกค้าแม้จบการะบวนการวีซ่า แก้ไขปัญหาเบื้องต้น แจ้งเตือนก่อนหมดอายุ ช่วยเหลือเรื่องวีซ่าฉุกเฉิน

บริการเสริมมากมายรองรับ ครบวงจรในที่เดียว

เรามีบริการเสริมต่างๆมากมายรองรับ เพื่อให้การยื่นขอวีซ่าหรือเวิร์คเพอร์มิทของคุณราบรื่น ไม่มีสะดุด

พร้อมให้บริการลูกค้าบริษัท ราชการ รัฐวิสาหกิจและองค์กร

เราพร้อมให้บริการและดูแลลูกค้าบริษัท,องค์กร ด้วยทีมงานมืออาชีพ พร้อมบริการที่หลากหลาย เพื่อให้ท่านได้รับบริการที่ดีที่สุดจากเรา

ETHAIVISA เราเข้าใจดีว่าช่วงวัยเกษียณ
เป็นช่วงเวลาพิเศษที่คุณควรใช้ชีวิตอย่างเต็มที่

นั่นคือเหตุผลที่เราอุทิศตนเองเพื่อช่วยคุณให้ได้มาซึ่งวีซ่าเพื่อการเกษียณอายุที่ประเทศไทยอย่างง่ายดาย บริษัทของเราเป็นบริษัทชั้นนํา มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญในการดําเนินการเอกสารต่างๆ แทนคุณ พร้อมดูแลอย่างใกล้ชิดตลอดกระบวนการขอวีซ่า คุณจึงไม่ต้องกังวลเรื่องขั้นตอนยุ่งยากต่างๆ อีกต่อไป มาสมัครใช้บริการกับเราเพื่อชีวิตบั้นปลายที่สดใสและไร้กังวลกันเถอะ

Customer Review

ธนพล ศิริวรัญญา

ผมทำเวิร์คเพอร์มิท เพื่อทำงานในอังกฤษกับอีไทยวีซ่าครับ ได้เล่มไว แถมราคาไม่แพง

จินตนา ดอกไม้หอม

ได้ยินคำว่าปรึกษาฟรี ก็เลยลองโทรมาคุยดูค่ะ แต่กลับได้บริการที่มืออาชีพมากๆ ตั้งแต่ต้นจนจบ ทางทีมงานช่วยเหลือดีมากๆค่ะ มีเพื่อนบอกเพื่อนต่อแน่นอนคะ

Claire Gauthier

My friend recommended me to apply for a retirement visa in Thailand with this company. and received good advice And received impressive service. Thank you Khun Tis very much.

Albert & Chompoonuch Beaulieu

My wife and I received assistance in successfully applying for a visa to accompany us back to France. with professional service like this Very worthwhile.