Ethaivisa ให้บริการ รับทำวีซ่าเรียนต่อต่างประเทศ , รับทำวีซ่านักเรียน บริการวีซ่านักเรียนสำหรับชาวต่างชาติเรียนในไทย เราพร้อมให้คำแนะนำและบริการด้วยความจริงใจ ด้วยประสบการณ์มากกว่า 10 ปี มั่นใจได้!! ท่านจะได้รับวีซ่าและบริการที่ดีจากเรา

3 ขั้นตอนง่ายๆ กับ ETHAIVISA

Ethaivisa รับทำวีซ่านักเรียน
Student Aboard Visa เพื่อการศึกษาต่อต่างประเทศ

วีซ่าเรียนต่อต่างประเทศ (Student Aboard Visa) คือ วีซ่าเพื่อการศึกษาต่อต่างประเทศเป็นเอกสารอนุญาตที่ออกโดยประเทศที่คุณต้องการไปศึกษา ซึ่งจำเป็นสำหรับนักเรียนที่ต้องการเข้าร่วมหลักสูตรการศึกษาในประเทศนั้นๆ วีซ่านี้จะระบุระยะเวลาที่คุณสามารถอยู่ในประเทศได้เพื่อวัตถุประสงค์ในการศึกษา โดยทั่วไป วีซ่าเพื่อการศึกษามีลักษณะและข้อกำหนดที่แตกต่างกันไปตามประเทศที่คุณสมัคร แต่หลักๆ จะแบ่งเป็น 3 ประเภทคือ Study Abroad Visa จึงเป็นวีซ่าที่จําเป็นสําหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไปศึกษายังต่างประเทศ หลักๆ แบ่งเป็น 3 ประเภท วันนี้ Ethaivisa นำคุณไปรู้จักกับ

 • 1. Student Visa : นักเรียนที่จะเดินทางไปศึกษาต่อต่างประเทศจําเป็นต้องได้รับการตอบรับเข้าเรียนจากสถาบันในต่างประเทศก่อน เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการขอวีซ่า เอกสารยืนยันการตอบรับเข้าศึกษานี้ เรียกว่า Confirmation of Acceptance for Studies (CAS)
 • 2. Short-term Study Visa : วีซ่านักเรียนระยะสั้น เหมาะสําหรับนักเรียนที่เดินทางไปศึกษา ฝึกอบรม หรือเรียนภาษาในต่างประเทศเป็นระยะเวลาสั้นๆ ไม่เกิน 6 เดือน สําหรับหลักสูตรการศึกษา หรือไม่เกิน 11 เดือน สําหรับคอร์สเรียนภาษาอังกฤษ
 • 3. Child Student Visa : วีซ่านักเรียนเยาวชนเหมาะสําหรับเด็กนักเรียนอายุต่ํากว่า 16 ปี ที่ต้องการไปศึกษาต่อระดับประถมหรือมัธยมในต่างประเทศ โดยจะต้องมีผู้ปกครองหรือญาติในประเทศปลายทางคอยดูแล เพื่อความปลอดภัยและได้รับความช่วยเหลือเมื่อต้องการ รวมทั้งจัดเตรียมเอกสารแสดงความพร้อมในการดูแลของผู้ปกครองด้วย
สนใจใช้บริการกับเรา Click เลย!

เอกสารสำหรับขอวีซ่านักเรียนเพื่อการศึกษาต่อต่างประเทศ (Student Aboard Visa)

 1. พาสปอร์ตที่มีอายุเหลือการใช้งานได้เกิน 6 เดือน ขึ้นไป : และพาสปอร์ตเล่มเก่าทุกเล่มที่มี
 2. ฟอร์มวีซ่า/หนังสือตอบรับจากสถานที่ศึกษา : ที่สมัครลงเรียน
 3. รูปถ่ายปัจจุบันหน้าตรง 1 รูป : อายุไม่เกิน 6 เดือนฉากหลังต้องเป็นสีขาว,ขนาด 35 มม.x 45 มม. (1 นิ้วครึ่ง x 20 นิ้ว)
 4. สำเนา บัตรประชาชน/บัตรประจำตัวข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ : (รับรองสำเนาถูกต้องพร้อมลงลายมือชื่อ)
 5. เอกสารเรียนจบการศึกษาครั้งสุดท้าย : เช่น ประกาศนียบัตร หรือ ปริญญาบัตรพร้อม Transcript หลักฐานที่เคยเรียนเพิ่มเติม หรือ เข้ารับการอบรมในขณะที่กำลังศึกษาหรือหลังจบการศึกษาแล้ว เช่น สำเนาประกาศนียบัตร พร้อมหลักฐานต่างๆว่าเคยเข้าเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษ ในโรงเรียนสอนภาษา โดยเอกสารต่างๆ ควรเป็นฉบับจริงหรือสําเนาที่รับรองสําเนาถูกต้อง
 6. หนังสือตอบรับจากสถานศึกษาในประเทศนั้น : ระบุ ชื่อหลักสูตร/ค่าเล่าเรียน/ระยะเวลาเรียนทั้งหมด /จำนวนชั่วโมงเรียนต่อสัปดาห์/วุฒิทางการศึกษาที่จะได้ รับเมื่อเรียนสำเร็จแล้ว
 7. หลักฐานการเงินของผู้ที่จะรับผิดชอบจ่ายค่าเล่าเรียน : และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในระหว่างการศึกษาที่ ประเทศนั้น หนังสือรับรองจากผู้ออกค่าใช้จ่าย รับรองว่าจะออกค่าใช้จ่ายให้ ในกรณีที่ผู้ออกค่าใช้จ่ายมิใช่ บิดา-มารดา ต้องมี หลักฐานแสดงว่าท่านมีความสัมพันธ์อย่างไรกับผู้ออก ค่าใช้จ่าย เช่น สำเนาทะเบียนบ้านของท่าน และของผู้ออกค่าใช้จ่าย และจดหมายชี้แจงความสัมพันธ์อย่างละเอียด สมุดบัญชีธนาคารทุกเล่มที่มีของผู้ออกค่าใช้จ่าย ( พร้อมสำเนาย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน)
 8. หลักฐานการทำงานของผู้ออกค่าใช้จ่าย : ถ้ามีธุรกิจส่วนตัว ให้นำหลักฐานการประกอบธุรกิจ เช่น หนังสือจดทะเบียนธุรกิจ บัญชีรายการทางการ เงินของธุรกิจ สมุดบัญชีธนาคารของธุรกิจ
 9. หนังสือรับรองการทำงาน
 10. หลักฐานรายได้ : เช่น ใบแสดงรายการเงินเดือน (Pay Slip ) หลักฐานการถือครองหุ้น ฯลฯ หลักฐานทรัพย์สินที่มี เช่นโฉนดที่ดิน
 11. หลักฐานที่พักอาศัยระหว่างศึกษา : ระบุชื่อ/ที่อยู่ หรือสัญญาเช่า (ถ้ามี) สำเนาหนังสือเดินทางหน้าแรกและหน้าที่มีตราประทับทุกหน้าของผู้ รับรอง หลักฐานการเงินของผู้รับรอง หลักฐานการเป็นเจ้าของที่พักอาศัยของ ผู้รับรอง หรือสัญญาเช่า หลักฐานการติดต่อระหว่างท่านกับผู้รับรองเช่น จดหมาย ใบเสร็จค่าโทรศัพท์ รูปถ่าย ฯลฯ
 12. ใบรับรองการตรวจสุขภาพ : ใบรับรองความประพฤติจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ขั้นตอนการดำเนินการขอวีซ่านักเรียนเพื่อการศึกษาต่อต่างประเทศ
(Student Aboard Visa) กับ Ethaivisa

 • ขั้นตอนที่ 1 : หลังจากทําสัญญาและชําระค่าบริการแล้ว เจ้าหน้าที่จะนัดสัมภาษณ์ท่านและผู้อุปการะ ณ สํานักงาน หรืออาจสัมภาษณ์ผ่านทางโทรศัพท์ อีเมล หรือช่องทางการสื่อสารอื่นๆ ได้
 • ขั้นตอนที่ 2 : ทางเราจะนัดประชุมเพื่อแจ้งขั้นตอนและระยะเวลาการดําเนินการให้ท่านและผู้อุปการะทราบ รวมทั้งจัดส่งรายการเอกสารที่ต้องใช้และออกแบบการนําเสนอให้ท่านด้วย
 • ขั้นตอนที่ 3 : ติดตามให้คําปรึกษาเรื่องเอกสารจากผู้ศึกษาต่อและผู้อุปการะ และขอใบรับรองประวัติอาชญากรรมจากสํานักงานตํารวจแห่งชาติ
 • ขั้นตอนที่ 4 : รวบรวมเอกสาร จัดเรียง แปลเอกสาร กรอกฟอร์ม จัดวางเอกสารอย่างเป็นระบบ เขียนจดหมายอธิบาย และซ้อมสัมภาษณ์ให้ท่าน
 • ขั้นตอนที่ 5 : ยื่นใบสมัครและเอกสารประกอบให้ท่าน เพื่อนําไปยื่นต่อสถานทูตหรือตัวแทนยื่นวีซ่าของสถานทูต
 • ขั้นตอนที่ 6 : รับพาสปอร์ตและส่งผลวีซ่าถึงมือคุณ

ปัจจัยสําคัญที่ทําให้การขอวีซ่านักเรียน
เพื่อศึกษาต่อต่างประเทศไม่สําเร็จคืออะไรบ้าง?

 1. หากผู้สมัครวีซ่านักเรียนเพื่อศึกษาต่อในต่างประเทศ :
  จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาภาษาแล้ว การสมัครไปเรียนหลักสูตรระยะสั้นภาษาอังกฤษทั่วไปอาจไม่เหมาะสม เพราะไม่สอดคล้องกับวุฒิการศึกษาเดิม
 2. ผู้ที่เรียนจบมานานแล้วหรือมีอายุมาก :
  แต่ต้องการขอวีซ่าไปศึกษาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม มักจะถูกเจ้าหน้าที่สถานฑูตพิจารณาเรื่องเหตุผลความจําเป็นในการขอวีซ่าเป็นพิเศษ
 3. สถานทูตไม่ได้กําหนดจํานวนเงินออมขั้นต่ำ :
  สําหรับผู้ขอวีซ่านักเรียน แต่ผู้สมัครควรพิจารณาระยะเวลาเรียนและค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะเกิด เช่น ค่าเล่าเรียน ที่พัก อาหาร และเดินทาง เพื่อให้มั่นใจว่ามีเงินออมเพียงพอ

6 ข้อดีเมื่อใช้บริการกับ ETHAIVISA

ปรึกษาฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

เรามีบริการปรึกษาปัญหาวีซ่าฟรีไม่คิดค่าใช้จ่าย ลูกค้าสามารถติดต่อเพื่อรับคำปรึกษาจากช่องทางต่างๆ จาก ETHAIVISA

มีทีมงานมืออาชีพคอยให้บริการ ตั้งแต่ต้น-จนได้รับวีซ่า

มีทีมงานคอยดูแลให้บริการตั้งแต่ให้คำแนะนำที่ถูกต้อง - จัดเตรียมเอกสาร - พาไปยื่นวีซ่า – จนได้รับวีซ่าเรียบร้อย ด้วยทีมงานมีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี

ง่าย รวดเร็ว สะดวกสบาย

เพราะเรารู้ขั้นตอนการทำวีซ่า ทำให้ลูกค้าของเราได้รับวีซ่าโดยง่าย สะดวกสบายและรวดเร็วจากบริการของเรา

ดูแลหลังการขาย

เราดูแลลูกค้าแม้จบการะบวนการวีซ่า แก้ไขปัญหาเบื้องต้น แจ้งเตือนก่อนหมดอายุ ช่วยเหลือเรื่องวีซ่าฉุกเฉิน

บริการเสริมมากมายรองรับ ครบวงจรในที่เดียว

เรามีบริการเสริมต่างๆมากมายรองรับ เพื่อให้การยื่นขอวีซ่าหรือเวิร์คเพอร์มิทของคุณราบรื่น ไม่มีสะดุด

พร้อมให้บริการลูกค้าบริษัท ราชการ รัฐวิสาหกิจและองค์กร

เราพร้อมให้บริการและดูแลลูกค้าบริษัท,องค์กร ด้วยทีมงานมืออาชีพ พร้อมบริการที่หลากหลาย เพื่อให้ท่านได้รับบริการที่ดีที่สุดจากเรา

ETHAIVISA ขอเสนอบริการวีซ่านักเรียน อย่างมืออาชีพ
เรามีความเชี่ยวชาญในการดําเนินการวีซ่านักเรียนเพื่อเรียนต่อ

ด้วยทีมงานมืออาชีพและประสบการณ์ เราจะให้คําปรึกษา ตรวจสอบเอกสาร ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้กระบวนการยื่นขอและการอนุมัติ วีซ่านักเรียนของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น ปลอดภัย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ด้วย ETHAIVISA

เริ่มต้นการทำงานในประเทศไทยไปกับ ETHAIVISA

ให้มืออาชีพดูคุณ เพราะคุณคือลูกค้าคนสำคัญ ปรึกษาปัญหา วีซ่านักเรียนเพื่อเรียนต่อ ฟรี คลิ๊กเลย

Customer Review

ธนพล ศิริวรัญญา

ผมทำเวิร์คเพอร์มิท เพื่อทำงานในอังกฤษกับอีไทยวีซ่าครับ ได้เล่มไว แถมราคาไม่แพง

จินตนา ดอกไม้หอม

ได้ยินคำว่าปรึกษาฟรี ก็เลยลองโทรมาคุยดูค่ะ แต่กลับได้บริการที่มืออาชีพมากๆ ตั้งแต่ต้นจนจบ ทางทีมงานช่วยเหลือดีมากๆค่ะ มีเพื่อนบอกเพื่อนต่อแน่นอนคะ

Claire Gauthier

My friend recommended me to apply for a retirement visa in Thailand with this company. and received good advice And received impressive service. Thank you Khun Tis very much.

Albert & Chompoonuch Beaulieu

My wife and I received assistance in successfully applying for a visa to accompany us back to France. with professional service like this Very worthwhile.