3 ขั้นตอนง่ายๆ กับ ETHAIVISA

บริการเสริม

แปลเอกสาร

Ethaivisa บริการรับแปลเอกสาร (translation) แก่ผู้สนใจยื่นวีซ่ากับเราฟรี สนใจท่องเที่ยวเดินทางต่างประเทศติดต่อเรา Click เลย! การแปลเอกสารราชการและเอกสารอื่นๆ เป็นภาษาอังกฤษก่อนนําไปใช้ประกอบการขอวีซ่า เพื่อให้เจ้าหน้าที่สถานทูตเข้าใจข้อมูลและเนื้อหาในเอกสารได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน แม่นยํา เพื่อยืนยันข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผู้สมัคร รวมทั้งสนับสนุนคุณสมบัติและเหตุผล ในการขอวีซ่าให้น่าเชื่อถือ และสมเหตุสมผลมากยิ่งขึ้น

จองตั๋วเครื่องบิน

ให้บริการจองตั๋วเครื่องบินทั่วโลกทุกเส้นทาง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทุกสายการบิน ไม่ว่าจะเป็น การบินไทย, ไทยแอร์เอเชีย, Emirate, Korean air และอื่นๆอีกมายมาย ถูกต้อง สะดวก ราคาถูก

การจองโรงแรม Hotel Reservation

Ethaivisa บริการรับจองโรงแรม Hotel Reservation แก่ผู้สนใจยื่นวีซ่ากับเราฟรี สนใจท่องเที่ยวเดินทางต่างประเทศติดต่อเรา Click เลย!

เอกสารจองโรงแรมจําเป็นต้องใช้ประกอบการยื่นขอวีซ่า เพราะแสดงให้เห็นว่าผู้ยื่นมีแผนการเดินทางและที่พักที่ชัดเจน ช่วยสร้างความมั่นใจให้กับสถานทูตในการพิจารณาอนุมัติวีซ่า นอกจากนี้ยังช่วยอํานวยความสะดวกในการติดต่อหรือแจ้งความหากเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นในระหว่างเดินทางอีกด้วย จึงเป็นเอกสารจําเป็นสําหรับผู้ยื่นขอวีซ่า

ประกันการเดินทาง

รับทำประกันการเดินทาง เมื่อเดินทางไปยังต่างประเทศ จากบริษัทประกันชั้นนำ ที่ได้รับความน่าเชื่อถือจากผู้ใช้เดินทางทั่วโลก มั่นใจในทุกการเดินทางเมื่อคุณเดินทางไปยังต่างประเทศกับบริษัทประกันชั้นนำของโลก

แผนเดินทาง

Ethaivisa บริการรับเขียน แผนท่องเที่ยว (Itinerary) แก่ผู้สนใจยื่นวีซ่ากับเราฟรี สนใจท่องเที่ยวเดินทางต่างประเทศติดต่อเรา Click เลย! แผนท่องเที่ยว (Itinerary) คือ เอกสารที่อธิบายรายละเอียดการเดินทางท่องเที่ยวหรือทําธุระ ระบุวันเวลาและสถานที่ที่จะไป มีประโยชน์สําหรับการยื่นวีซ่า ดังนี้

 1. แสดงให้เห็นว่ามีแผนการเดินทางชัดเจน ไม่ได้สุ่มเสี่ยงหรือหลบหนีเข้าเมือง
 2. ช่วยประกอบการพิจารณาความน่าเชื่อถือและโอกาสกลับประเทศ
 3. แสดงให้เห็นการเตรียมตัวที่ดี สร้างความมั่นใจให้สถานทูต
ดังนั้น แผนท่องเที่ยวจึงเป็นเอกสารสําคัญอย่างหนึ่งในการยื่นคําร้องขอวีซ่า การเขียนแผนท่องเที่ยว (Itinerary) ต้องเขียนให้ชัดเจนและสมเหตุสมผลเกี่ยวกับเวลาเดินทางและความเชื่อมโยงต่างๆ เพื่อไม่ให้ถูกต้องคำถามหรือปฎิเสธวีซ่า.

ต่ออายุวีซ่า

ETHAIVISA รับบริการต่ออายุวีซ่า Visa Extension 2024 การต่ออายุวีซ่า (Visa Extension) คือ กระบวนสำหรับชาวต่างชาติ ที่ถือวีซ่าอยู่ในประเทศไทยภายใต้หมวดหมู่วีซ่าประเภทต่างๆ ที่เฉพาะเจาะจงให้สามารถขยายระยะเวลาการพำนักอย่างถูกกฎหมายได้หลังจากวันหมดอายุของวีซ่าปัจจุบัน กระบวนการนี้สำคัญสำหรับผู้ที่ต้องการอยู่ในประเทศไทยเพิ่มเติมหลังจากระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตจากวีซ่าเดิม ประเภทวีซ่าและเอกสารที่สามารถต่ออายุได้มีอะไรบ้างมาดูกันเลย สนใจยื่นต่ออายุวีซ่า (Visa Renewal) Click เลย!

เอกสารประกอบการยื่นคําร้องขออยู่ต่อกรณีถือ ท่องเที่ยว Tourist (TR Visa) ขออยู่ต่ออีก 30 วันกรณีท่องเที่ยว

 1. แบบฟอร์ม ตม.7
 2. หนังสือเดินทางพร้อมสำเนาหน้าหลักและการลงตราประทับวีซ่าล่าสุด หรือปริ้น หน้าวีซ่า E-Visa , หรือ PDF
 3. รูปถ่าย 1 รูป ขนาด 4 x 6 ซม.(2 นิ้ว)
 4. ตม.30 (TM.30)
 5. ค่าธรรมเนียม 1,900 บาท
เอกสารประกอบการยื่นคําร้องขออยู่ต่อกรณีทำงาน Work Permit ข้อกําหนดสําหรับการขอต่ออายุวีซ่า Non-B วีซ่าธุรกิจ เพื่อทํางานในประเทศไทย

 1. แบบฟอร์ม ตม.7
 2. แบบ สตม.1 (หนังสือรับรองการจ้างจากสํานักงานตรวจคนเข้าเมือง)
 3. แบบ สตม.2
 4. รูปถ่าย 1 รูป ขนาด 4 x 6 ซม.(2 นิ้ว)
 5. ค่าธรรมเนียม 1,900 บาท
 6. สําเนาหนังสือเดินทาง (หน้าที่มี รูปถ่าย วีซ่า ตราเข้าเมืองครั้งล่าสุด ใบอนุญาตกลับเข้าประเทศอีกครั้ง ตราอนุญาตให้อยู่ต่อครั้งล่าสุด โดยให้คนต่างด้าวลงนามรับรองสําเนาทุกหน้า)
 7. สําเนาใบอนุญาตทํางาน : (ทุกหน้าต้องมีข้อมูล และให้คนต่างด้าวลงนามรับรองสําเนาทุกหน้า)
 8. สําเนาเอกสารการจดทะเบียนนิติบุคคล เช่น หนังสือรับรองการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน อายุไม่เกิน 6 เดือน
 9. สําเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นทั้งหมดอายุไม่เกิน 6 เดือน
 10. สําเนางบดุล บัญชีกําไรขาดทุน ภ.ง.ด. 50 ใบเสร็จรับเงิน และ สบช.3 (ต้องผ่านการรับรองจากกรมสรรพากร กระทรวงพาณิชย์ ผู้ตรวจสอบบัญชี หรือใช้เอกสารจริง)
 11. สําเนา ภ.ง.ด.1 ที่มีชื่อพนักงานไทยและคนต่างด้าวผู้ยื่นคําร้อง 3 เดือนล่าสุด
 12. สําเนา ภ.ง.ด.91 ล่าสุดของคนต่างด้าวผู้ยื่นคําร้อง พร้อมใบเสร็จรับเงิน (ถ้ามี)
 13. สําเนาแบบส่งเงินสมทบ สปส. 1-10 ย้อนหลัง 3 เดือน พร้อมใบเสร็จรับเงิน
 14. สําเนา ภ.พ.30 หรือ ภ.พ.36 งวดล่าสุด 3 เดือน พร้อมใบเสร็จรับเงิน
 15. เอกสารแสดงความจําเป็นต้องจ้างคนต่างด้าว
 16. แผนที่แสดงสถานที่ทํางาน
 17. รูปถ่าย สถานประกอบการ พร้อมประทับตราบริษัท และให้เห็นภาพพนักงานไทยและต่างด้าวทํางาน 7-10 รูป
 18. นําเอกสารจริง : ตามข้อ 8, 9, 10, 11, 12 และ 13 มาแสดงด้วย
 19. ตม.30 (TM.30)

หมายเหตุ ข้อ 11-14 ต้องผ่านการรับรองจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง หรือใช้เอกสารจริง คนต่างด้าวต้องยื่นคําร้องด้วยตนเอง

เอกสารประกอบการยื่นคําร้องขออยู่ต่อ ข้อกําหนดสําหรับการขอต่ออายุวีซ่า Non-B วีซ่าธุรกิจ / ครู อาจารย์หรือผู้เชี่ยวชาญในสถาบันการศึกษาของรัฐ

 1. แบบฟอร์ม ตม.7
 2. รูปถ่าย 1 รูป ขนาด 4 x 6 ซม.(2 นิ้ว)
 3. หนังสือเดินทางพร้อมสําเนาหนังสือเดินทาง
 4. สําเนาใบอนุญาตทํางาน
 5. หนังสือรับรองและขออยู่ต่อจากสถาบันการศึกษา : ระบุตําแหน่ง อัตราเงินเดือน และระยะเวลาจ้างงาน
 6. สําเนาใบประกอบวิชาชีพครู : หรือหนังสือรับรอง/ผ่อนผันจากคุรุสภา (ยกเว้นระดับอุดมศึกษา)
 7. ตม.30 (TM.30)
เอกสารประกอบการยื่นคําร้องขออยู่ต่อ ข้อกําหนดสําหรับการขอต่ออายุวีซ่า Non-O กรณีติดตามครอบครัว

 1. แบบฟอร์ม ตม.7
 2. รูปถ่าย 1 รูป ขนาด 4 x 6 ซม.(2 นิ้ว)
 3. สําเนาหนังสือเดินทางผู้ยื่นคําร้อง
 4. สําเนาหนังสือเดินทางคนต่างด้าว ที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในประเทศ
 5. สําเนาเอกสารแสดงความสัมพันธ์ เช่น ทะเบียนสมรส สูติบัตร เอกสารการรับรองบุตร หรืออื่นๆ
 6. ตม.30 (TM.30)
 7. เอกสารรายงานตัว 90 วัน (90 Days Report)
เอกสารประกอบการยื่นคําร้องขออยู่ต่อ ข้อกําหนดสําหรับการขอต่ออายุวีซ่า Non-O กรณีใช้ชีวิตบั้นปลาย,เกษียณอายุ

 1. แบบฟอร์ม ตม.7
 2. สําเนาหนังสือเดินทาง
 3. หลักฐานรายได้ : เช่น เงินบํานาญ ดอกเบี้ย เงินปันผล
 4. หนังสือรับรองเงินฝาก : ธนาคารและสําเนาบัญชีธนาคาร
 5. ตม.30 (TM.30)
 6. เอกสารรายงานตัว 90 วัน (90 Days Report)
เอกสารประกอบการยื่นคําร้องขออยู่ต่อ ข้อกําหนดสําหรับการขอต่ออายุวีซ่า Non-Ed กรณีศึกษาในสถาบันการศึกษาของรัฐ

 1. แบบฟอร์ม ตม.7
 2. สําเนาหนังสือเดินทาง
 3. หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา : ระบุระยะเวลาการศึกษา ระดับหลักสูตร และผลการเรียน
 4. ตม.30 (TM.30)
 5. เอกสารรายงานตัว 90 วัน (90 Days Report)
เอกสารประกอบการยื่นคําร้องขออยู่ต่อ ข้อกําหนดสําหรับการขอต่ออายุวีซ่า Non-B สําหรับช่างฝีมือ หรือผู้เชี่ยวชาญเพื่อถ่ายทอดความรู้เอกสารประกอบการยื่นคําร้อง

 1. แบบฟอร์ม ตม.7
 2. สําเนาหนังสือเดินทาง
 3. หนังสือรับรองและขออยู่ต่อ : จากองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 4. ตม.30 (TM.30)
 5. เอกสารรายงานตัว 90 วัน (90 Days Report)

หมายเหตุ : การต่อายุวีซ่านั้นต้องเตรียมตัวและเอกสาร เพื่อความถูกต้องเพื่อไม่ให้เสียเวลาในการดำเนิน การ เพราะจำนวนต่างชาติที่ทำวีซ่า ค่อนข้างเยอะมากในแต่ละวันทำการ อาจจะต้องทำให้เสียเวลาเป็นวัน และเสียโอกาสในการได้รับการลงตราวีซ่า ทาง Ethaivisa ให้คำปรึกษาและบริการรับยื่นต่ออายุวีซ่าเพื่อให้ความสะดวกสบาย และได้รับวีซ่าอย่างที่ลูกค้าต้องการ สนใจใช้บริการ ติดต่อเรา Click เลย!

6 ข้อดีเมื่อใช้บริการกับ ETHAIVISA

ปรึกษาฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

เรามีบริการปรึกษาปัญหาวีซ่าฟรีไม่คิดค่าใช้จ่าย ลูกค้าสามารถติดต่อเพื่อรับคำปรึกษาจากช่องทางต่างๆ จาก ETHAIVISA

มีทีมงานมืออาชีพคอยให้บริการ ตั้งแต่ต้น-จนได้รับวีซ่า

มีทีมงานคอยดูแลให้บริการตั้งแต่ให้คำแนะนำที่ถูกต้อง - จัดเตรียมเอกสาร - พาไปยื่นวีซ่า – จนได้รับวีซ่าเรียบร้อย ด้วยทีมงานมีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี

ง่าย รวดเร็ว สะดวกสบาย

เพราะเรารู้ขั้นตอนการทำวีซ่า ทำให้ลูกค้าของเราได้รับวีซ่าโดยง่าย สะดวกสบายและรวดเร็วจากบริการของเรา

ดูแลหลังการขาย

เราดูแลลูกค้าแม้จบการะบวนการวีซ่า แก้ไขปัญหาเบื้องต้น แจ้งเตือนก่อนหมดอายุ ช่วยเหลือเรื่องวีซ่าฉุกเฉิน

บริการเสริมมากมายรองรับ ครบวงจรในที่เดียว

เรามีบริการเสริมต่างๆมากมายรองรับ เพื่อให้การยื่นขอวีซ่าหรือเวิร์คเพอร์มิทของคุณราบรื่น ไม่มีสะดุด

พร้อมให้บริการลูกค้าบริษัท ราชการ รัฐวิสาหกิจและองค์กร

เราพร้อมให้บริการและดูแลลูกค้าบริษัท,องค์กร ด้วยทีมงานมืออาชีพ พร้อมบริการที่หลากหลาย เพื่อให้ท่านได้รับบริการที่ดีที่สุดจากเรา

Customer Review

ธนพล ศิริวรัญญา

ผมทำเวิร์คเพอร์มิท เพื่อทำงานในอังกฤษกับอีไทยวีซ่าครับ ได้เล่มไว แถมราคาไม่แพง

จินตนา ดอกไม้หอม

ได้ยินคำว่าปรึกษาฟรี ก็เลยลองโทรมาคุยดูค่ะ แต่กลับได้บริการที่มืออาชีพมากๆ ตั้งแต่ต้นจนจบ ทางทีมงานช่วยเหลือดีมากๆค่ะ มีเพื่อนบอกเพื่อนต่อแน่นอนคะ

Claire Gauthier

My friend recommended me to apply for a retirement visa in Thailand with this company. and received good advice And received impressive service. Thank you Khun Tis very much.

Albert & Chompoonuch Beaulieu

My wife and I received assistance in successfully applying for a visa to accompany us back to France. with professional service like this Very worthwhile.